Проект Положення про постійні комісії громадської ради при виконавчому комітеті
ПОЛОЖЕННЯ (проект)
про постійні комісії громадської ради при виконавчому комітеті
Краматорської міської ради
І. Загальні положення
1.1. Постійні комісії громадської ради при виконавчому комітеті Краматорської міської ради (далі постійні комісії) створюються із числа членів громадської ради з метою об’єднання управлінських можливостей інститутів громадського суспільства, фахівців відповідної кваліфікації для підвищення на цій основі професійного рівня і виконання громадською радою своїх завдань та залучення членів громадської ради до активної участі в реалізації , вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, які належать до повноважень громадської ради. Кожний член громадської ради може бути, як правило, членом лише однієї постійної комісії.
1.2. Кількісний склад постійних комісій визначається громадською радою.
Керівництво роботою відповідних постійних комісій здійснюють голови комісій.
Голова комісії обирається на засіданні Громадської ради. Секретар обирається на її першому засіданні. При відсутності на засіданні комісії Ії Голови, засідання проводить Секретар. Всі питання структури комісії належать до її власної компетенції.
Перелік постійних комісій та їх персональний склад затверджується громадською радою.
1.3. Постійні комісії у своїй діяльності керуються законодавством України, Положенням про громадську раду та регламентом ради.
1.4. Постійні комісії підзвітні і підконтрольні громадській раді.
1.5. У своїй роботі постійні комісії громадської ради взаємодіють між собою.
1.6. Постійні комісії формуються на період повноважень громадської ради і набувають своїх повноважень з дня затвердження складу комісій.
1.7. Постійні комісії у своїй діяльності тісно взаємодіють з профільними комісіями виконкому та міської ради.
ІІ. Повноваження постійних комісій
2.1. Постійні комісії за дорученням громадської ради, або за власною ініціативою попередньо розглядають документи й матеріали, які планується винести на розгляд ради, взаємодіють із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідного профілю, які діють при Виконкомі, його структурних підрозділах та розробляють проекти рішень громадської ради, готують висновки до цих документів.
2.2. Рішення постійних комісій приймаються більшістю від їх загальної чисельності і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних комісій особи, які не є членами громадської ради, користуються на засіданнях комісій правом дорадчого голосу.
ІІІ. Організація роботи постійних комісій
3.1. Робота постійних комісій проводиться згідно з планом роботи.
3.2. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше, ніж один раз у місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини загального складу комісії. Голова комісії та члени комісії, на підставі вивчення актуальних питань життя міста, для складення плану роботи, 1 раз на квартал подають свої пропозиції для включення до плану роботи.
3.3. По актуальних питаннях життєдіяльності міста комісія може скликатися поза планом з ініціативи Голови або члена комісії. Повідомлення у такому випадку спрямовується членам комісії за 3 дні до засідання.
3.4. За результатами розгляду питань на своїх засіданнях постійні комісії можуть:
- рекомендувати внести питання на розгляд громадської ради, надаючи при цьому проекти рішень та необхідні матеріали. Рішення щодо доцільності внесення питання на розгляд громадської ради приймає президія Ради (засідання Керівників Ради та голів комісій);
- робити висновки щодо доцільності або недоцільності прийняття рішень з розглянутих комісією питань.
3.5. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на її засіданні членів.
3.6. З метою оперативного вирішення невідкладних питань постійні комісії можуть приймати рішення шляхом опитування членів комісії з наступною інформацією на черговому засіданні комісії.
3.7. Постійні комісії можуть залучати до роботи в них посадових осіб виконкому (за згодою), відповідальних за вирішення питань, що розглядаються комісією, представників підприємств, установ та організацій (за згодою керівників), а також окремих фахівців.
3.8. Постійні комісії в межах своїх повноважень і відповідно до функціональної спрямованості здійснюють контроль за виконанням рішень з питань, які розглядались на їх засіданнях.
3.9. Питання, що відносяться до компетенції декількох постійних комісій, можуть за пропозицією громадської ради або за ініціативою комісій розглядатися на спільних засіданнях комісій.
Спільні засідання постійних комісій за взаємною домовленістю веде один з керівників комісій і від їх імені доповідає громадській раді.
3.10. У разі необхідності для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності комісії можуть утворювати підкомісії. Перелік, кількісний склад та повноваження підкомісій визначають комісії.
3.11. Організація роботи постійної комісії покладається на керівників. Голова комісії планує роботу, скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з виконкомом, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісій.
3.12. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює Секретар комісії. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії та виконувати рішення комісії.
3.13. Члени комісії мають право вносити пропозиції до плану роботи комісії, брати участь в обговоренні питань, що розглядаються на засіданні комісії.
3.14. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні.
3.15. Організаційно-технічне забезпечення роботи постійних комісій здійснюється Головою комісії, ведення діловодства - секретарем комісії.
ІУ. Прикінцеві положення
4.1. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження громадською радою.
4.2. Зміни й доповнення до Положення, а також до складу комісій можуть вноситися громадською радою за поданням керівників громадської ради та постійно діючих комісій.
4.3. Не рідше одного разу на півроку кожна комісія звітує на засіданнях громадської ради про результати своїй роботи.Создан 12 ноя 2016